TIETOSUOJASELOSTE

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

 

Tietosuojasuostumus

Hyväksymällä tämän ilmoituksen suostun siihen, että Studio Liikkuva käsittelee asiakasrekisteriinsä tallennettuja henkilötietojani / huollettavani henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvatulla tietosuojan mukaisella tavalla

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Studio Liikkuva

Valokuvaaja Maria Grönroos

Kalastajankatu 1 B

20100 Turku

040 7345 995

Yritys toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme kuvauksissa ja kotisivujen, kautta tapahtuvassa yhteydenotossa. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Keräämme henkilötietoja ainoastaan asiakasjärjestelmämme ylläpitoon ja mahdollista yhteydenottoa varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen,yrityksen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

 •  Asiakasrekisterin ylläpito
 •  Mahdollista yhteydenottoa varten
 •  Henkilötietojen välittäminen poliisin lupapalvelimelle
 •  Kuvattavien tietojen ja kuvatiedostojen säilyttäminen kolmannella osapuolella Vivedos kuvatilauspalvelussa https://studioliikkuva.vivedos.com/
 •  Analysointi ja tilastointi
 •  Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät, rekisterin tietosisältö

Yritys käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 •  yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 •  rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 •  demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli,
 •  mahdolliset luvat ja suostumukset
 •  asiakkuutta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
 •  Yrityksen toimesta otetut kuvatiedostot sekä asiakkaan luovuttamat kuvatiedostot

Säännönmukaiset tietolähteet 

 •  asiakkaalta itseltään suoraan www-sivujen lomakkeelle, sähköpostitse, paikan päällä asiakastietolomakkeelle/kuvaussopimukselle, puhelimitse, tai muulla vastaavalla tavalla,
 •  rekisterinkäsittelijän syöttäminä
 •  evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kuvattavien kuvia ja sähköpostiosoitteita säilytämme myös kuvien toimittamisen ajan kolmannella osapuolella EU:n ulkopuolella sijaitsevalla GDPR asetusten mukaan toimivilla yrityksillä /palveluissa Dropbox ja We Transfer

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Yritys ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.
Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että̈ syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti.Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnöön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla yritys käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.